Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování služeb a prodej zboží

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí zejména pro poskytování služeb v podobě poradenství, školení, workshopů a prodej zboží přes webové rozhraní www.alenafortova.cz.

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které souvisí s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.alenafortova.cz.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s popsaným průběhem obchodu a spolupráce.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I.  Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena produktů a platba

V.  Práva spotřebitele               
VI. Dodací podmínky

VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

VIII. Odstoupení od Kupní smlouvy

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XI. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Ing. Alena Fořtová

IČ: 72779381

S místem podnikání: Dražkovická 1193, 530 02, Pardubice

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Pardubice

Kontaktní telefon: +420 607 081 993

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@alenafortova.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.alenafortova.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve znění pozdějších předpisů,  a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

1. Webové rozhraní Stránek umožňuje Odběrateli provádět objednávání služeb (případně zboží) zejména v podobě poradenství, školení, workshopů, a to bez registrace přímo z webového rozhraní stránek. Webové rozhraní Stránek obsahuje seznam služeb nabízených Dodavatelem, a to včetně uvedení cen a podmínek platných specificky pro jednotlivé druhy služeb, které mají přednost před těmito Podmínkami. Pokud není uvedeno jinak jsou ceny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní Stránek obsahuje také informace o případných nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2. Nabídka prodeje služeb a jejich cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu s individuálně sjednanými podmínkami.

3. Pro objednání služby vyplní Objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní Stránek. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě, způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby a informace o nákladech spojených s dodáním objednávky.

4. Odběratel je povinen v objednávkovém formuláři vyplnit údaje umožňující identifikaci Odběratele a kontaktní, dodací a fakturační informace. Za správnost a pravdivost údajů a informací zadaných Odběratelem odpovídá výlučně Odběratel, který může před podáním objednávky – jenž se provede stiskem tlačítka „Objednat“ – zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávaní dat.

5. Objednávka je návrhem Odběratele na uzavření Smlouvy a samotný smluvní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem vzniká až úplným uhrazením ceny na základě zálohové faktury, jež je Dodavatelem zaslána Odběrateli na adresu elektronické pošty. Dodavatel není zavázán z jiného jednání než ze zcela uhrazené  objednávky, jejíž uhrazení Dodavatel potvrdí Odběrateli zasláním daňového dokladu na adresu elektronické pošty. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady Odběratele vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy nese Odběratel ze svého. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Uzavřená smlouva včetně Podmínek je uložena u Dodavatele v elektronické podobě a není Odběrateli přístupná. 

IV. Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. V případě objednání služeb, vzhledem k charakteru produktu, nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat, službu poskytnout až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

- Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).
 Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. Splatnost kupní ceny

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy.

O přijetí platby vám vystavím fakturu, kterou u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Služby a zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 V. Práva spotřebitele

1. Odběratel, jenž je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od:

– smlouvy na poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

– kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Odběratele nebo pro jeho osobu,

– smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

– smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

– smlouvy o využití volného času, pokud Dodavatel toto plnění poskytuje v určeném termínu

2. Nejedná-li se o případy kdy nelze od Smlouvy ze zákona odstoupit, má Odběratel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a v případě objednávky služeb, do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Dodavateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a v případě objednávky služeb, do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Pro odstoupení od Smlouvy může Odběratel, který je spotřebitelem využít vzorový formulář, jenž je uveden na konci těchto Podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Odběratel zaslat mimo jiné na adresu sídla Dodavatele či na adresu elektronické pošty Dodavatele info@alenafortova.cz. V případě odstoupení od Smlouvy se tato od počátku ruší.

3. Pokud bylo předmětem Smlouvy zboží, musí být toto zboží Dodavateli odesláno k vrácení nebo předáno v sídle Dodavatele nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné v původním obalu, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odběratel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží Dodavateli je Dodavatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Odběratel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

4. V případě odstoupení od Smlouvy v souladu se zákonem vrátí Dodavatel všechny peněžní prostředky přijaté od Odběratele i s náklady na dodání zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Odběratele přijal. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Odběrateli dříve, než mu bude zboží vráceno.

5. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Odběrateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

6. Nárok na případnou úhradu škody vzniklé na zboží je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Odběratele na vrácení ceny.

7. V případě, že si Objednatel objedná službu, avšak školení, workshopů a tréninků se neúčastní, aniž by odstoupil od Smlouvy, Odběrateli se uhrazená cena služby nevrací.

VI. Dodání zboží a služeb

1. Dodací lhůta zboží je nejvýše 5 pracovních dnů ode dne, kdy Odběratel uhradí celou cenu na účet Dodavatele. Je-li Dodavatel podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Odběratelem v objednávce, je Odběratel povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Odběratel povinen uhradit takto vzniklé náklady.

2. Při převzetí zboží od přepravce je Odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu či samotné zásilky je Odběratel oprávněn ji od přepravce nepřevzít. Podpisem dodacího listu Odběratel stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Odběratel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

3. Dodavatel neodpovídá Odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, kterými jsou například zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Dodavatele. 

4. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. Poradenství, školení a workshopy budou dodány ve sjednaný den na sjednaném místě, nebylo-li domluveno jinak.

5. DODACÍ LHŮTA. On-line kurz (přístupové údaje) bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Výjimkou je jen výše uvedená situace, kdy on-line kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní stejný předem avizovaný den.

6. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. IX těchto VOP.

7. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VII. VOP).

VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc, pdf a m4a (pokud obsahuje také audio záznam). K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Objednáním a zaplacením produktu výslovně souhlasíte s tím, že vám produkt (digitální obsah) bude dodán bezprostředně, resp. do 3 pracovních dnů po provedení úhrady. Pokud vám na základě tohoto vašeho souhlasu bude produkt dodán během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy, pak podle § 1837 písm. l) NOZ nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Máte právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to NOZ umožňuje pro vady produktu (pro rozpor s Kupní smlouvou) – viz níže v čl. VIII. VOP nebo pro jiné podstatné porušení mých povinností z Kupní smlouvy.

2. V případě, že produkt nebude během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy dodán, pak během této 14denní lhůty (ještě předtím, než bude produkt dodán), můžete od Kupní smlouvy i bez udání důvodů odstoupit (§ 1829 NOZ).  Odstoupit lze vyplněním formuláře, který naleznete na konci těchto VOP.  Anebo můžete odstoupení poslat i přímo v textu e-mailu zaslaného na moji kontaktní adresu nebo klasickým dopisem zaslaným na moji adresu. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Do 14 dní od doručení odstoupení vám pak vrátím peníze, které jste mi za produkt uhradili. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy (a ve znění pozdějších předpisů), zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ (a pozdějších předpisů).

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@alenafortova.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@alenafortova.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

XI. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 4. 2021.

VZOR ODSTOUPENÍ
 
Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát:

Ing. Alena Fořtová,  IČ 72779381, vedená u Magistrátu města Pardubice, se sídlem Dražkovická 1193, 530 02, Pardubice, info@alenafortova.cz 

– Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

– Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.